ประกันสังคมลดเงินสมทบ เป็นระยะเวลา 3 เดือน (มิ.ย.-ส.ค.64)

DATE

 

 

สำนักงานประกันสังคมปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

     เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้างและผู้ประกันตนจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานประกันสังคมได้ปรับลดเงินสมทบเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- นายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิมร้อยละ 5 ของค่าจ้างผู้ประกันตน เหลือฝ่ายละร้อยละ 2.5 ของค่าจ้างผู้ประกันตน
- ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะต้องจ่ายเงินสมทบ 375 บาท (15,000x2.5%) ส่วนนายจ้างจะต้องจ่ายส่งเงินสมทบที่ 2.5% คือ 375 บาท
- ผู้ประกันตนมาตรา 39 เงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบคือเดือนละ 4,800 บาทเท่ากันทุกคน โดยคิดจากอัตราเงินสมทบ 4.5% (4,800x4.5% = 216 บาทต่อเดือน)

 

 

50
Share:
เมนู ×
ภาษา
  • flag
  • flag